Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

margerrytka
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
margerrytka
Reposted fromgruetze gruetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
margerrytka
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viatobecontinued tobecontinued
margerrytka
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
margerrytka
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vialexxie lexxie
margerrytka
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
margerrytka
margerrytka
margerrytka
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaBetterDays BetterDays
margerrytka
2654 4ae5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBetterDays BetterDays

December 27 2019

margerrytka
9076 e7c4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafxckyox fxckyox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl