Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

margerrytka
Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie? 
— Stefan Zweig
Reposted fromlovvie lovvie

August 25 2017

margerrytka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialovvie lovvie
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
margerrytka

August 24 2017

margerrytka
1005 bfc6 500
Reposted fromkyte kyte viaAmericanlover Americanlover
margerrytka
1243 910c 500
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
margerrytka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe

August 19 2017

margerrytka
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaperseweracje perseweracje
margerrytka
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viaperseweracje perseweracje
margerrytka
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaperseweracje perseweracje
margerrytka
Zapominała go cierpliwie i pokornie.
Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— 'Ślady', Zapominanie
margerrytka
margerrytka
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
margerrytka
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaperseweracje perseweracje

August 05 2017

margerrytka
Reposted frommr-absentia mr-absentia viazEveR zEveR
margerrytka
6351 980f 500

August 03 2017

margerrytka
3245 afb5 500
Reposted fromtgs tgs viakyte kyte
margerrytka
3159 717e 500
Reposted fromrichardth richardth viakyte kyte

July 30 2017

margerrytka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl