Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

margerrytka

June 29 2017

margerrytka
3790 64c1
Reposted fromadaamanth adaamanth viasimplyfalling simplyfalling
margerrytka
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viasimplyfalling simplyfalling
margerrytka
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasimplyfalling simplyfalling
margerrytka
2169 971b

June 27 2017

margerrytka
4613 5c95 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaj laj

June 25 2017

margerrytka
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viacomiendolirica comiendolirica
margerrytka
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
margerrytka
1492 c207 500
Reposted frommessclew messclew viacomiendolirica comiendolirica

June 24 2017

margerrytka
margerrytka
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
margerrytka
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viaoutoflove outoflove
margerrytka
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte viatruustme truustme
margerrytka
0280 c860
Reposted fromoutoflove outoflove viatruustme truustme

June 23 2017

0962 637b 500
margerrytka
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viasimplyfalling simplyfalling
margerrytka
1923 8afd
Reposted fromepi epi viasimplyfalling simplyfalling
margerrytka
1440 8508 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasimplyfalling simplyfalling
margerrytka
Reposted fromtoft toft viasimplyfalling simplyfalling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl