Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

margerrytka
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viakotowate kotowate
6393 0275 500
margerrytka
3754 c4b5
margerrytka
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaromantycznosc romantycznosc
margerrytka
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaromantycznosc romantycznosc
margerrytka
4330 d8b6
Catception
Reposted fromvolldost volldost viaromantycznosc romantycznosc
margerrytka
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viaromantycznosc romantycznosc

October 14 2017

margerrytka
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Reposted fromkotowate kotowate viatruustme truustme

October 11 2017

margerrytka
3166 b8c1
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
2200 cffb 500
Reposted fromdivi divi viajethra jethra
margerrytka
8308 e3e8 500
Reposted fromfungi fungi viaskatrix skatrix
margerrytka
margerrytka
7959 480d 500
Reposted fromskatrix skatrix
margerrytka
3088 04ef
Reposted fromskatrix skatrix
margerrytka
0752 db93
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaskatrix skatrix

October 07 2017

margerrytka
6306 ef87
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vialove-in-vain love-in-vain
margerrytka
margerrytka
margerrytka
8835 0c49 500
Reposted fromfantik fantik vialyzgapatrycja lyzgapatrycja
margerrytka
6708 70f2 500
Reposted fromnossalcia nossalcia vialyzgapatrycja lyzgapatrycja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl