Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

margerrytka
8899 19f9 500
Reposted fromstroschek stroschek viaponurykosiarz ponurykosiarz
margerrytka
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaponurykosiarz ponurykosiarz

March 24 2018

margerrytka
6488 92e2
Reposted fromsavatage savatage viaolivierk olivierk
margerrytka
6382 c1e1 500
boxing
Reposted fromkopytq kopytq viaolivierk olivierk
margerrytka
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaolivierk olivierk

March 11 2018

margerrytka
3705 3f09 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
7842 77aa
Reposted fromimbryk imbryk viawentyl wentyl
margerrytka
Reposted fromdoener doener viawentyl wentyl
margerrytka
7255 ccb2
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
4687 f4a8 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
0730 b0eb
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
5966 a0c2 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
4078 2987
Reposted fromwentyl wentyl

March 03 2018

margerrytka
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
9224 7d1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
margerrytka
7537 11a3
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
margerrytka
9218 ff6b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
margerrytka
0757 1c6d 500
Janusz Narodów
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viastrzepy strzepy
margerrytka
8431 2e13
Reposted fromonlyman onlyman viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl