Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

margerrytka
Reposted frommr-absentia mr-absentia viazEveR zEveR
margerrytka
6351 980f 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viazEveR zEveR

August 03 2017

margerrytka
3245 afb5 500
Reposted fromtgs tgs viakyte kyte
margerrytka
3159 717e 500
Reposted fromrichardth richardth viakyte kyte

July 30 2017

margerrytka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula

July 11 2017

July 09 2017

margerrytka
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaTakingControl TakingControl
margerrytka
5251 d253
7691 1946 500
Reposted fromjustadream justadream viaTakingControl TakingControl

July 08 2017

margerrytka
1559 85e3
Reposted fromaammaazing aammaazing viaaynis aynis
margerrytka
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viaaynis aynis
8235 ab33 500
Reposted fromphilipp philipp viaaynis aynis
margerrytka
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaaynis aynis

July 07 2017

margerrytka
7460 71ae
Reposted fromcalifornia-love california-love
margerrytka
5911 ed47 500
margerrytka
4060 d40e
margerrytka
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
margerrytka
8324 afa2
margerrytka
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl